top of page

東東搵到工啦!@start.art.workshop

——————————————

第二個合作工作坊,今次好高興 邀請到 木田東 合作搞尼個 小動畫工作坊。事源我地間小畫室習慣會同一些畫ig畫家/繪師有一些業配廣告宣傳,其時我早已被他的動畫才能深深吸引,無奈我地小本經營,無錢俾大大畫動畫做宣傳,所以苦思小計跪地請求,終於哄得大佬伙拍我地做一個聯乘工作坊(再偷偷引佢幫我地做小動畫🤐)希望大家喜歡💕

——————————————

本班除了歡迎對pat pat感興趣的人之外(東東Fans限),

更特別為一些對Gif Sticker感興趣的人士而設,

.

適合所有由零開始初學者,我哋會簡單介紹如何使用Ipad進行繪圖,針對Flip animation概念引入講解,

心得分享,實習操作應用。用最簡單,最便捷的方法助你成功畫到 東東小動畫gif! —————————————— 👫👭👬👼🏻

適合任何對GIF STICKER/ 動畫繪圖感興趣人仕
畫室教學理念


不同於傳統畫室,本畫室致力將數碼藝術同傳統藝術結合,會使用較多的電子媒介進行美術應用,取向以扎實繪畫技巧爲本,融入電腦、平板電腦等工具,使應用上不會同現代美術潮流分離太遠。


創辦人一直於 數碼娛樂設計 等需要美術概念的行業工作,在求學期間發現傳統畫室同數碼藝術有條明顯的分水嶺,而且應用上傳統畫派對電子繪圖帶有部份潔癖,其次很多大專大學課程較著重於藝術思考,缺乏技術的培訓,需要學生自行摸索,相較於其他國家如日本、韓國、台灣、以至中國大陸,技術上,香港美術底子相較落後,導致學生雖然空有點子卻奈何沒有執行的能力。


在過去,電腦繪圖是成年人或大專的課程,在現今資訊發達世界一體化的世代,

電腦繪圖的教育可以更加早學習同應用,試想想需要美術應用的行業:設計、動畫、漫畫、遊戲、影業,那個還在單單使用傳統美術。

發展不全應以教育著首,傳統美術、新媒體的美術都是同樣重要。

本人希望學以致用能以過去的經驗回饋本業作育英才,希望香港創意行業有更好的發展。
Comments


  • Start Art Workshop Instagram
  • Start Art Workshop Facebook
  • Start Art Workshop YouTube
bottom of page